ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIE A NA OHŘEV VODY - PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY

Všeobecné informace o zpracování osobních údajů společností RUFY PV s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tato Informace je vydána společností RUFY PV s.r.o. (Dále také jen „Rufy PV“), IČO: 09483888, se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 119248 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen „správce“) se zabývá instalacemi fotovoltaických elektráren na klíč (dále také jen „FVE“), instalacemi tepelných čerpadel na klíč (dále jen „TČ“) a a služby zaměřené na monitorování stavu funkcionality FVE/TČ a technický dohled a servis FVE/TČ (dále souhrnně také jen „Služby“), přičemž Služby jsou poskytovány na základě smluv uzavřených s jednotlivými Zákazníky (dále také jen v množném čísle „Smlouvy“ nebo v jednotném číslem „Smlouva“)..

Záměrem Společnosti RUFY PV je tímto dokumentem informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 a 2 Nařízení GDPR definovaného níže (dále také jen „Osobní údaje“), a o právech subjektů údajů vztahujících se ke zpracování jejich Osobních údajů (dále také jen „Subjekty údajů“), a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále také jen „Nařízení GDPR“ nebo jen „GDPR“).

Kontaktní údaje Správce:

Zákaznická linka: +420 800 800 800
E-mail: info@rufypv.cz
Korespondenční adresa: Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200  Brno
 

2. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ RUFY PV

Společnost Rufy PV zpracovává Osobní údaje Subjektů údajů podle zaměření své činnosti. Osobní údaje jsou převážně získávány přímo od Subjektů údajů, kteří je společnosti Rufy PV poskytnou při projevení zájmu o poskytnutí služby nebo výrobku, které společnost Rufy PV nabízí, dále pak jsou další Osobní údaje Subjektů údajů získávány v rámci jednání o uzavření smlouvy, a v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají. Dále společnost RUFY PV s.r.o. získává Osobní údaje z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (např. ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí). V případě fyzických osob podnikajících a právnických osob může společnost RUFY PV s.r.o. získávat Osobní údaje, zejména kontaktní Osobní údaje, také z internetových stránek těchto osob.

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH KATEGORIE

2.1. Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

(i) identifikační a adresné údaje: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště/sídla, popř. doručovací adresa, datum narození, rodné číslo, IČO (je-li přiděleno), DIČ (je-li přiděleno), podpis;

(ii) kontaktní údaje: telefonní číslo, adresa elektronické pošty, ID datové schránky;

(iii) elektronické údaje: internetová IP adresa zařízení, prostřednictvím kterého je FVE připojena do sítě internet, lokační údaje zařízení FVE;

(iv) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo obchodního případu, kraj, ve kterém Zákazník bydlí, instalační adresa (GPS souřadnice), číslo listu vlastnictví nemovitosti, kde se provádí instalace, číslo pozemku, název katastrálního území a katastrálního úřadu, pokud je vlastník nemovitosti odlišný od Zákazníka, identifikuje se i vlastník nemovitosti, na které je umístěna FVE; fotografie místa a objektu, pro umístění FVE; další údaje spojené se smluvním vztahem popisující spotřebu elektrické energie a chování Zákazníka z pohledu spotřeby energií pro vyhodnocení parametrů instalované FVE;

(v) další osobní údaje spojené zejména se zaměstnanci, obchodními zástupci a dodavateli Správce, jejichž zpracování je požadováno právními předpisy, např. pro účely vedení účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví a personální evidence apod.;

dále společně vše jen jako „Osobní údaje“.

2.2. Osobní údaje jsou získávány přímo od Subjektů údajů vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách Správce, dále pak v rámci jednání o uzavření Smlouvy, a v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají. Dále Správce získává Osobní údaje z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (např. ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí). V případě fyzických osob podnikajících a právnických osob může Správce získávat Osobní údaje, zejména kontaktní Osobní údaje, také z internetových stránek těchto osob.

.

3. ÚČEL A ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce zpracovává Osobní údaje Subjektů údajů pro účely komunikace s potenciálním Zákazníkem a/nebo Zákazníkem, tedy pro účely jednání o uzavření Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, tj. pro evidenci objednávek, jejich realizaci a poskytování Služeb souvisejících se Smlouvou (typicky technický dohled, monitoring FVE a servis FVE). Při poskytování Služeb souvisejících se Smlouvou je pro komunikaci se Zákazníky v jednoduchých případech využívána také služba telefonického voicebota. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů, dle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení GDPR.

3.2. Dále Správce zpracovává Osobní údaje Zákazníků pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami Služeb a informacemi o novinkách Správce, které jsou zasílány na e-mailové adresy elektronické pošty Zákazníků. Pro účely marketingu Správce zpracovává také telefonní čísla Zákazníků, prostřednictvím kterých jsou Zákazníci oslovováni s nabídkami Služeb. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Správce, dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR.

3.3. Správce zpracovává také Osobní údaje svých zaměstnanců, obchodních zástupců a dodavatelů, pro účely plnění smlouvy a evidence a splnění zákonných požadavků daných právními předpisy pracovního, obchodního a daňového práva, požadavků na vedení účetnictví, bezpečnost práce, zpracování mezd. V oblasti zpracování Osobních údajů zaměstnanců mohou být ve specifických případech zpracovávány zvláštní kategorie Osobních údajů, a to pouze v rozsahu daných právními předpisy. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy, dle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení GDPR a splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, dle čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení GDPR.

3.4. Zpracování Osobních údajů na základě souhlasu používá Správce v nezbytně nutném rozsahu, např. při předávání kontaktních Osobních údajů Zákazníků při oslovení Zákazníků s nabídkou zboží a služeb obchodních partnerů Správce. Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený Subjektem údajů pro jeden či více konkrétních účelů, dle čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení GDPR.

 

4. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI

4.1. Správce zpracovává Osobní údaje Subjektů údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo třetích osob dodávajících Správci Služby, umožňující řádné plnění Smlouvy. Správce při zpracování Osobních údajů nepoužívá automatizované rozhodování, ani profilování. Správce zpracovává Osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím zabezpečených databází, nastavení přístupových práv zaměstnanců (či spolupracujících třetích osob) k příslušnému software, fyzickým zabezpečením prostor Správce a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Poskytovatel vyžaduje rovněž dodržení výše uvedených zásad po zpracovatelích Osobních údajů.

4.2. Příjemcem Osobních údajů jsou zaměstnanci Správce, dodavatelé Správce participující na poskytování Služeb v pozici zpracovatelů Osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů (dále také jen „Zpracovatelé“). U Zpracovatelů je vyžadována srovnatelná úroveň organizačně-technických opatření pro zabezpečení Osobních údajů. Zpracovatelé jsou povinni používat Osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto Osobní údaje předávat bez souhlasu Správce dalším subjektům.

4.3. Mezi poskytovatele Služeb Správce patří zejména tyto kategorie Zpracovatelů:

a) provozovatel klientského centra, které centralizovaně zajišťuje kontaktní místo pro komunikaci se Zákazníky Správce, pro vyřizování jejich dotazů, požadavků a objednávání Služeb pro Zákazníky Správce,

b) subdodavatelé Správce participující na dodávce FVE a Služeb,

c) poskytovatel IT služeb a dodavatel software, který vyvíjí a udržuje informační systém používaný Správcem k evidenci Zákazníků a poskytnutých Služeb a další IT systémy Správce a internetové stránky Správce,

d) zpracovatel účetnictví, mzdového účetnictví a daňové problematiky,

e) poskytovatel datového prostoru, na kterém se nacházejí elektronizované Smlouvy. Aktuální seznam konkrétních Zpracovatelů Správce poskytne na základě dotazu Subjektu údajů prostřednictvím kontaktních údajů Správce, uvedených v čl. 1. odst. 1.4. této Informace.

 

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje Správce zpracovává po dobu nezbytnou k plnění povinností ze Smlouvy, po dobu nutnou k vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy a dále po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé účely zpracování Osobních údajů, a to podle tohoto, která z výše uvedených lhůt skončí později.

5.2. Osobní údaje potenciálních Zákazníků Správce zpracovává po dobu komunikace před uzavřením Smlouvy, nedojde-li k uzavření Smlouvy, Osobní údaje jsou skartovány, pokud není jiný titul k jejich užití (např. souhlas se zasílám obchodních sdělení, souhlas s uložením Osobních údajů Správcem).

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÁ MŮŽE SUBJEKT ÚDAJŮ UPLATŇOVAT VŮČI SPOLEČNOSTI RUFY PV

6.1.  Každý Subjekt údajů má právo ve vztahu k Osobním údajům

1. právo na přístup ke svým Osobním údajům – Subjekt údajů má právo na příslušném správci požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu této Informace ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování, včetně doby jejich zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o příjemcích anebo zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s příslušným správcem jeho Osobní údaje;

2. právo na vysvětlení a opravu svých Osobních údajů – v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že příslušný správce jeho Osobní údaje zpracovává v rozporu s touto Informací nebo s právními předpisy, je oprávněn na příslušném správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li příslušný správce nepřesné Osobní údaje, je Subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu a v případě neúplnosti, jejich doplnění;

3. právo na výmaz svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat po příslušném správci výmaz jeho Osobních údajů, pokud:

(i) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo

(ii) Subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo

(iii) Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo

(iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti příslušného správce, nebo

(v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

 

4. právo na omezení zpracování svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat na příslušném správci omezení zpracování Osobních údajů v následujících případech: (i) Subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby příslušný správce mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, (ii) zpracování Osobních údajů je dle Subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu Osobních údajů, (iii) příslušný správce Osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

5. právo vznést námitku zpracování Osobních údajů – v případě zpracování Osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je Subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Správce je na základě námitky povinen zpracování Osobních údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjektu údajů;

6. právo na přenositelnost údajů – Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež příslušný správce zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že

(i) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a zároveň

(ii) zpracování dat (Osobních údajů) se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty má Subjekt údajů právo na to, aby Osobní údaje byly předány příslušným správcem přímo jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

7. právo kdykoli odvolat souhlas – pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu, má Subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

2. Subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně Osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno Nařízení GDPR nebo ZZOÚ. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz) se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.